Skriv ut detta Sida

Svedea Specialförsäkring

Våra elever är försäkrade i Svedea Specialförsäkring.

Försäkring behöver inte vara krångligt. För dig som önskar komplettera grundförsäkringen kan tilläggsförsäkring enligt nedan tecknas vid behov. Efter utbildningen ingår grundförsäkringen i din medlemsavgift i BOLST.

 

Försäkringens innehåll i korthet:

GRUNDFÖRSÄKRING

Behandlingsskadeförsäkring

Försäkringen omfattar skyldighet att utge ersättning enligt särskilt villkor för behandlingsskadeförsäkring. Försäkringsgivaren utreder, förhandlar och för talan vid rättegång samt utbetalar eventuell ersättning.

Självrisk

Självrisken vid en behandlingsskada är 0,1 Bb

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Vid skadeståndskrav hjälper försäkringsgivaren till att utreda om skadeståndsskyldighet föreliggger, sköta förhandlingarna, föra talan vid rättegång samt betala eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar inte skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada.

 

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för kund i försäkringstagarens lokaler och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall. Försäkringen omfattar ej skador i samband med behandling då detta omfattas av behandlingsskadeförsäkringen.

 

Krisförsäkring

Försäkringen omfattar kristerapi om någon anställd drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse. Försäkringen ersätter behandlingar av legitimerad psykolog. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis för att försäkringen ska gälla.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller om en anställd skadas genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten och den ansvarige är okänd eller saknar betalningsförmåga. Försäkringen gäller under förutsättning att den anställde är berättigad till skadestånds.

 

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du komplet­tera grundskyddet med följande tilläggsförsäkringar:

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehandlingar, kunders och anställdas egendom.

Försäkringsbelopp 10 Bb – Självrisk 0,1 Bb

 

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarstid 12 månader – Karenstid 24 timmar

 

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Försäkringsbelopp 5 Bb dock max 20 Bb per försäkringsår Självrisk 0,2 Bb samt 20% av överskjutande kostnad

 

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen omfattar skada på varor som uppstår genom oförutsedd temperaturförändring eller genom utströmmande kylmedium i stationär kylanläggning.

Försäkringsbelopp 1 Bb – Självrisk 0,1 Bb

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempel­vis förskingring.

Försäkringsbelopp 500 000 SEK – Självrisk 0,5 Bb

 

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en tjänsteresa.

Obegränsat antal resdygn – Försäkringen gäller utan självrisk

 

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen omfattar olycksfallsskada och ersätter läke-, tandskade-, rese-, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för den grupp personer som finns angivna i försäkringsbeviset.

Max 5 st anställda – Försäkringen gäller utan självrisk

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olycksfall är något som kan drabba alla. Skulle det hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet, tryggar Sjukavbrottsförsäkring din inkomst.

Valbart försäkringsbelopp – Karenstid 30 dygn

 

Försäkra byggnad

Vid tilläggsförsäkring av byggnad ingår följande moment i försäkringen

 

Fastighet och hyresförlust

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter och byggnader samt fastighetsmaskiner. Hyresförlustförsäkringen ersätter den hyresförlust som uppkommer om en ersättningsbar egendomsskada inträffar, exempelvis brand, så att byggnaden blir helt eller delvis obrukbar.

 

Merkostnad vid myndighetskrav

Försäkringen omfattar merkostnader för att konstruera om, eller ändra utförande på, skadad byggnad. Föratt ersättning ska lämnas krävs att myndighet beslutat om den aktuella förändringen av konstruktion eller utförandet.

 

ALLMÄN INFORMATION

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Prisbasbeloppet år 2013 är 44 500 SEK.

Permalänk till denna artikel: http://vitalakademin.com/skolforsakring-svedea/